7074

Quý khách hàng đang muốn góp vốn mở hộ kinh doanh cá thể tại Hà Tĩnh. Bạn đang cần hướng dẫn thủ tục, trình tự đăng ký mở hộ kinh doanh cá thể; cần hướng dẫn mẫu biên bản góp vốn mở hộ kinh doanh cá thể.
Biên bản góp vốn là văn bản ghi lại số vốn góp của các thành viên vào hộ kinh doanh, là căn cứ để phân chia lợi nhuận, cũng là căn cứ quan trọng để giải quyết tranh chấp khi có tranh chấp phát sinh và phần vốn góp là căn cứ xác định trách nhiệm của từng thành viên hộ kinh doanh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….………..tại…………………………………………..…………………………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà…………………………..……………Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………..………………………………..…………

Chứng minh nhân dân số: …………………………….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp …………..………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….……………………………………………………

2. Ông, bà…………………………..……………Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………..………………………………..…………

Chứng minh nhân dân số: …………………………….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp …………..………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….……………………………………………………

3. Ông, bà………………………………………..Giới tính ……………………………..Quốc tịch: ………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………….. Ngày cấp ……………………… Nơi cấp …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: ………………….…………………………………………………………………………………

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ……………………………………………………..…….

3. Thời hạn góp vốn: …………………………………………………………………………………………..…………

4. Cử người quản lý phần vốn góp: …………………………………………………………………………………….

5. Cam kết của các bên: ……………………………………………………………………………………………..…

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ………………………………………………………………………………..…………

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)

Đối với vốn hộ kinh doanh cá thể, biên bản góp vốn bao gồm những nội dung sau đây:

  • Tên người góp vốn, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc, chỗ ở hiện tại, nơi đăng ký hộ khẩu, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hay thẻ căn cước cá nhân, giá trị phần vốn góp, thời điểm góp vốn, chữ ký.
  • Tổng giá trị vốn góp của từng cá nhân.
  • Loại tài sản phần góp vốn, có thể gồm : tiền Việt Nam; ngoại tệ tự do chuyển đổi; vàng; giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các loại tài sản khác.
  • Cam kết của các bên cũng như nguyên tắc hưởng lợi nhuận.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………..…………….. Giới tính: ……………….

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../……/…….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ……………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………………………………

Email: ………………………………………. Website: …………………………………………….

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………………….

Email: …………………………………………… Website: ………………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………..

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số(bằng số; VNĐ): ……………………………………………………………………………………….

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

– Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………
– ………………
– ……………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

Thông tin liên quan:

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ […]
Quy định thành lập doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Cùng với sự phát triển của ngành du lịch với lượng khách du lịch quốc tế và trong nước ngày càng tăng, hiện nay ở nước ta ngày càng có nhiều khách sạn mới được xây dựng và đi vào […]
Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Hà Tĩnh Ký quỹ là biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp nào phải thực hiện ký quỹ khi thực hiện dự án đầu tư và những trường hợp nào nhà đầu tư không […]
Thành lập công ty nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Hà Tĩnh Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhằm hỗ trợ thủ tục pháp lý về việc thành […]
Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài tại Hà Tĩnh Với những nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính cùng những cơ chế vượt trội, Hà Tĩnh đã và đang là “điểm đến” hấp dẫn, là “địa chỉ đỏ” cho các nhà đầu […]